KÜTAHYA     ESKİŞEHİR

17:45

15 TL

18:00

15 TL

18:45

15 TL

19:35

15 TL

20:00

15 TL

20:35

15 TL

21:35

15 TL

22:30

15 TL

23:35

15 TL

01:00

15 TL

GİDİŞ: KÜTAHYA     ESKİŞEHİR
DÖNÜŞ: ESKİŞEHİR     KÜTAHYA
122