İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)     ANKARA

GİDİŞ: İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)     ANKARA
DÖNÜŞ: ANKARA     İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)
554