İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)     ANKARA

23:59

2+1

70

01:00 24/08/2017

2+1

70

GİDİŞ: İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)     ANKARA
DÖNÜŞ: ANKARA     İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)
68