BURSA     AYVALIK

17:01

50 TL

18:30

50 TL

01:00

52 TL

02:35

52 TL

GİDİŞ: BURSA     AYVALIK
DÖNÜŞ: AYVALIK     BURSA
1155