AYVALIK     BURSA

12:00

40 TL

14:30

40 TL

21:00

40 TL

01:00

40 TL

GİDİŞ: AYVALIK     BURSA
DÖNÜŞ: BURSA     AYVALIK
100