ANTALYA     SAKARYA(ADAPAZARI)

17:30

2+1

ISPARTA YOLU

80

18:30

2+1

BURDUR YOLU

80

19:30

2+1

ISPARTA YOLU

80

20:00

2+1

BURDUR YOLU

80

21:00

2+1

BURDUR YOLU

80

22:00

2+1

BURDUR YOLU

80

23:00

2+1

BURDUR YOLU

80

23:59

2+1

BURDUR YOLU

80

01:00 19/08/2017

2+1

BURDUR YOLU

80

GİDİŞ: ANTALYA     SAKARYA(ADAPAZARI)
DÖNÜŞ: SAKARYA(ADAPAZARI)     ANTALYA
89