ANTALYA     NAZİLLİ

08:30

60 TL

11:30

60 TL

12:30

54 TL

13:30

54 TL

14:30

54 TL

15:30

60 TL

16:30

54 TL

18:30

54 TL

19:30

54 TL

21:00

51 TL

22:00

54 TL

23:00

51 TL

23:59

51 TL

01:00

54 TL

02:00

60 TL

GİDİŞ: ANTALYA     NAZİLLİ
DÖNÜŞ: NAZİLLİ     ANTALYA
595