ANTALYA     İZMİT(KOCAELI)

GİDİŞ: ANTALYA     İZMİT(KOCAELI)
DÖNÜŞ: İZMİT(KOCAELI)     ANTALYA
1106