ANTALYA     BURDUR

19:00

2+2

*BURDUR YOLU

19

20:00

2+1

19

22:00

2+1

*BURDUR YOLU

19

23:00

2+1

*BURDUR YOLU

19

23:00

2+1

*BURDUR YOLU

19

GİDİŞ: ANTALYA     BURDUR
DÖNÜŞ: BURDUR     ANTALYA
71