ANKARA     İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)

00:45 24/08/2017

2+1

70

GİDİŞ: ANKARA     İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)
DÖNÜŞ: İSTANBUL-ANADOLU(HAREM)     ANKARA
73