ANTALYA     İSTANBUL-ANADOLU(KURTKÖY)

05:30

2+1

*ISPARTA YOLU

100

08:00

2+1

*BURDUR YOLU

100

10:00

2+1

*ISPARTA YOLU

100

12:00

2+1

*BURDUR YOLU

100

17:30

2+1

*ISPARTA YOLU

100

18:30

2+1

100

19:30

2+1

*ISPARTA YOLU

100

20:00

2+1

100

21:00

2+1

100

22:00

2+1

100

23:00

2+1

100

23:59

2+1

*BURDUR YOLU

100

01:00 21/08/2017

2+1

100

GİDİŞ: ANTALYA     İSTANBUL-ANADOLU(KURTKÖY)
DÖNÜŞ: İSTANBUL-ANADOLU(KURTKÖY)     ANTALYA
125